Therapie bij seksueel misbruik

Wij bieden ook psychotherapie bij seksueel misbruik, zowel op individuele basis als in groep.

Gezien individuele therapie de meest gekende en toegepaste vorm van therapie is, geven we een beetje uitleg over groepstherapie. Let wel, u heeft steeds de keuze welke vorm u wilt volgen.

In ons centrum houden wij sinds enkele jaren naast individuele therapie ook  groepstherapie voor zowel jongvolwassenen als volwassenen slachtoffers/ overlevers van seksueel geweld. Patiënten met een verleden van seksueel misbruik kunnen ook in een aparte groep deelnemen aan groepstherapie.Deze groep vangt aan vanaf 5 deelnemers en duurt telkens een trimester met de mogelijheid te verlengen. De groepen starten vanaf vijf deelnemers.

Bij interesse gelieve ons te contacteren op tim.peeters@psycholoogleuven.be met in de titel van de mail ‘groepstherapie seksueel misbruik’.

Individuele of groepstherapie?

Groepstherapie is een  aangewezenvorm  voor diverse psychische problemen en klachten, ook voor seksueel misbruik. Binnen deze vorm van therapie leert u meer over uzelf door interactie met de medegroepsleden. U leert er meer over hoe om te gaan met situaties die zich in het dagelijks leven voordoen. Vanuit feedback en contact met de andere groepsleden ontdekt ugedurende de therapie een patroon in zichzelf en in uw relaties met andere mensen.

In de eerste plaats zal u hierdoor uw problemen en klachten beter begrijpen, maar ook ervaren hoe deze verbonden kunnen zijn met uw relatiepatroon. Bovendien biedt groepstherapie u de kans om andere manieren van in relatie staan uit te proberen en mee te nemen naar het dagelijks leven.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand veel moeilijkheden ervaart met zijn baas. U heeft bijvoorbeeld steeds het gevoel dat u niet gezegd krijgt wat u eigenlijk wil zeggen en hierdoor vindt u dat u zich teveel laat doen. Of kan het zijn dat uw partner u te gesloten vindt, waardoor een relatiebreuk dreigt. Of u komt moeilijk tot spreken met andere mensen en u heeft het gevoel niet mee te tellen.

Doorheen de therapie krijgt elk groepslid de kans om zijn klachten te onderzoeken, de samenhang met een relationeel patroon te begrijpen en andere manieren van in contact staan uit te proberen.

Groepsleden vinden hierbij steun en herkenning bij elkaar en naarmate de groep hechter wordt, wordt het helende effect van de groep sterker. Hierdoor groeit de groep uit tot een veilige plaats waar geëxperimenteerd kan worden met andere manieren van denken en in relaties staan, die u dan ook kan meenemen naar uw dagelijks leven.

In de groepstherapie gaan we op zoek naar wat u nodig heeft om hierin te veranderen. We richten ons zowel op de persoonlijke beleving van ieders levensgeschiedenis als op de interactiepatronen die in de groep ontstaan. Het veilige therapeutisch kader biedt de mogelijkheid om uw weg te zoeken naar meer echtheid in contact, waarin het wezenlijke kan worden uitgesproken. Op die manier gunt u zichzelf de kans op persoonlijke groei en de uitbouw van meer deugddoende en vervullende relaties in uw leven, zowel op privé als op professioneel vlak, …

Naar naar PC Extimacy (Bertem) komen om er groepstherapie volgen, is een moedige stap om aan uw problemen te werken. U komt één keer per week één uur naar de groepstherapie waarna u terug naar huis keert. Dit format biedt u het voordeel dat uw functioneren binnen het gezin, kennissenkring of leefmilieu niet onderbroken wordt. Het is bovendien goed voor het therapeutisch proces dat u voor en na de sessies geconfronteerd blijft worden met de moeilijkheden die u in het dagelijks leven ondervindt.

Groepstherapie vraagt heel wat van u. U ontmoet nieuwe mensen, moet bereid zijn om uzelf in vraag te stellen en om regelmaat in uw leven in te bouwen. U ondervindt er echter ook heel wat steun, krijgt er inzichten en maakt een persoonlijke verandering door.

Onze therapiegroepen zijn bedoeld voor mensen die last hebben van erg diverse klachten, gaande van relationele en familiale problemen, depressieve stemming, angsten, wanhoop, algemeen onwelbevinden, verwarring, spanning, identiteitsonzekerheid, woedeuitbarstingen, eetstoornissen e.d.

Hoewel therapie in groep vaak allerlei angsten oproept (zoals kom ik voldoende aan bod? Ga ik de problemen van anderen aankunnen? Ga ik mijn zelfstandigheid verliezen…), heeft het ook heel wat voordelen. Een groep biedt ook veiligheid en (h)erkenning. Vaak verdwijnen de angsten eens men met de groep kennis heeft gemaakt.

Na enige tijd zult u ontdekken dat onder alle verschillen ook belangrijke overeenkomsten schuilen. Één van de belangrijkste aspecten die alle groepsleden gemeen hebben, zijn regelmatige wisselingen in stemming. Deze kunnen zich op verschillende vlakken uiten. Men voelt zich geslingerd van het ene uiterste in het andere, voelt zich hulpeloos of erg angstig en heeft de behoefte om direct iets te doen.ganiseerd?

Voorwaarden

Deelnemen aan de groepstherapie  vergt een aantal vaardigheden. U moet bijvoorbeeld de aandacht van de therapeut met andere groepsleden moet delen, tegen opmerkingen kunnen en bereid zijn om het eigen functioneren in vraag te stellen.

Daarom is een intake gesprek van groot belang: we checken niet alleen of u een geschikte kandidaat bent maar er wordt ook meegedeeld wat de sessies inhouden en er worden misverstanden uit de weg geruimd. De opdracht in de groep luidt om aanwezig te zijn en alles te zeggen tijdens de sessie wat er in u opkomt.

Structurering van het programma

We komen één keer per week samen op een vast moment. Iedereen is steeds aanwezig. Engagement is dus een belangrijk aspect in de therapie. Maar ook hier kan men in groeien.

Voor wie? Patiënten bij wie de realiteitstoetsing relatief intact is, die een meer genuanceerde omgang met de realiteit vertonen en die capaciteiten hebben voor zelfreflectie en inzicht met betrekking tot de directe oorzaken van hun decompensatie.

Doelstellingen: Voor deze groep  is de doelstelling een aanzet bieden voor een meer inzichtgevende benadering van de problemen waarvoor de patiënt gekomen is. Niet alleen het oplossen van conflicten is van belang, maar ook de identificatie en de aanzet om er verder aan te werken na ontslag. De houding van de therapeut is nog steeds ondersteunend maar eerder neutraal en bevragend. Het hier-en-nu en het daar-en-nu blijven de belangrijkste werkinstrumenten maar we proberen de empowerment te vergroten door te werken aan onderliggende structuren. In de groep  wordt vrij veel aandacht besteed aan interpretatie van primitieve mechanismen.

Enkele afspraken die het therapeutisch klimaat bevorderen

* Iedereen is steeds aanwezig. Kunt u uitzonderlijk niet aanwezig zijn, verwittigt u op voorhand per telefoon (0494 49 93 98) of tijdens de voorafgaande sessie. Er wordt individueel bekeken of het kan. Dit bevordert de veiligheid van het kader.

* Er wordt van u verwacht dat u zich inzet tijdens de therapieën.Het enige wat van u verwacht wordt, is dat u alles vertelt wat in u opkomt en dat u op tijd en zo veel als mogelijk aanwezig bent. Afwezigheden worden aangekondigd en apart met de psycholoog besproken.

* Vertrouwen is een heel belangrijke voorwaarde voor groepstherapie. Daarom is alles wat er in de groep gebeurt strikt geheim, blijft binnen de groep. Hierover wordt niet met derden gesproken, hoe onbelangrijk sommige aspecten ook lijken.

Hierbij verwijs ik nog naar artikel 20 van onze deontologische code gepubliceerd in het Staatsblad.

Art.20. De psycholoog brengt deelnemers aan een groepssessie ervan op de hoogte dat een willekeurig aspect van het privéleven van één onder hen bekend kan worden gemaakt. Hij wijst op de plicht om de vertrouwelijke aard van de gegevens waarvan zij tijdens de sessie kennis kunnen krijgen, te respecteren.

   Het kan gebeuren dat   de therapeut een inschatting moet maken om  na een agressievoorval iemand tijdelijk of defenitief niet tot de groep toe te laten .

* U heeft niet alleen een verantwoordelijkheid naar uzelf maar ook naar elkaar. Daarom is respect en geheimhouding een strikte voorwaarde.

* Tijdens de therapieën zet u uw GSM uit, eet, drinkt of rookt u niet, tenzij vanuit medische redenen.

* De groepsleden worden verwacht buiten de sessies geen contact met elkaar te hebben.

* De groepsleden betalen tijdig het afgesproken bedrag op de afgesproken  manier.  Bij laattijdige betalingen worden aanmaningen gestuurd met administratieve kosten. Hier wordt verder niet meer  over  gecommuniceerd als wijze van betwisting en reacties op betwisting.

*  Opnames van welkerlei aard dan ook zijn ten strengste verboden in iedere  aangeboden vorm van therapie of ontmoeting.